BORGHESE FRANZ

Tour Fromage, Aosta – Testi di L. Cabutti, G. Biasutti Tip. Valdostana, 1999